Monday, April 21, 2008

Application/Applet Development

Steps to create a Java Application:
1. Using any text editor (IDE), write Java application source code.
2. Compile the Java source code. When this is done, the Java compiler creates a byte-code file.
3. Invoke the Java Interpreter. It will run the byte-code file.
4. Debug as necessary, by invoking the Java debugger (jdb).

Step to create a Java Applet:

1.Using any text editor, write Java applet source code.
2.Compile the Java applet source code. The compiler creates a byte-code file.
3.Create an HTML document to contain the applet.
4. Invoke the byte-code file by specifying it in HTML document and then loading the HTML document.
5. Debug as necessary.

Writing Source Code

Writing Java source code is similar to writing source code in any other language. That is, an ASCII text editor is used to either add source code or modify it.

Following is a simple Java application. The source code would be entered into file named myFirstJavaApp.java:

class myFirstJavaApp {
public static void main (String[] args) {
System.out.println("This is my first Java Application");
}
}


The file containing Java source code must have the filename .java, where class-name is the name of the class in your Java source code.

Application vs. Applets

There are two categories of Java programs:
1. Java applications (which run with a Java Interpreter)
2. Java applets


Java applications are stand alone program in the traditional sense. Java applets are programs designed to be run from browsers such as Nestcape Navigator, IE, Mozilla etc. The focus of an applet is the WWW, although several other tools(such as appletviewer) can also run Java applets. Applets are normally embedded with HTML documents.

An applet runs in a context that provides windowing support, multimedia support(graphics, sound, etc.) and network support.

Java application source code looks somewhat different from Java applet source code. For example, Java programmers must write a method named main for every application, but may never do so for an applet. Despite the differences, it is fairly easy to convert Java application source code into Java applet source code.

Sunday, April 20, 2008

Ciri-ciri Java

1. Ringkas (Simple)- merupakan ciri utama bahasa Java. Ia telah direkabentuk sehampir mungkin dengan C++ dari pelbagai aspek. Tujuannya supaya pengaturcara(programmer) C++ boleh berhijrah kepada Java dengan lebih mudah dan cepat. Ciri-ciri C++ yang kompleks dan sukar tidak dimasukkan.

2.Berorientasikan Objek - Java telah direkabentuk sebagai suatu bahasa berorientasikan objek daripada peringkat awal lagi. Keperluan kepada sistem yang berasaskan client/server yang teragih(distributed) adalah selari dengan prinsip pengkapsulan(encapsuilation) dan penghantaran mesej dalam paradigma berorientasikan objek. Ia menyediakan satu platform pembangunan(development) berasaskan objek yang kemas dan cekap.

3. Teragih (distributed) - Keupayaan rangkain yang terdapat pada Java adalah berkuasa dan baik serta mudah digunakan. Pustaka Java (Java Library) mempunyai kelas yang mampu bekerjasama dengan TCP/IP seperti HTTP dan FTP. Ia berupaya membuka dan mencapai objek merentasi rangkaian melalui URL (United Resource Locater) malah ia juga memudahkan penulisan skrip (code) antaramuak CGI (Common Gateway Interface) dan melalui mekanisme servlet.

4. Teguh (Robust) - Java telah direkabentuk sebagai suatu bahasa pengaturcaraan yang mempunyai tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Ia menyediakan kemudahan semakan masa kompil dan semakan run-time yang baik. Bentuk ini menggalakkan programmer mengamalkan kaedah programming yang reliable.

5. Selamat (Secure) - Java direkabentuk untuk persekitaran teragih (distributed environment). Dengan adanya ciri keselamatan dalam bahasa dan sistem run-timenya, ia boleh dihalang dari perkara-perkara berikut:
# melampaui timbunan run-time
# merosakkan ruang ingatan diluar ruang prosesnya
# membaca atau menulis fail tempatan (local file) apabila diarah melalui suatu pemuat(loader) yang sedar akan ciri keselamatan.

6. Architechture-natural/ Tidak bergantung kepada senibina komputer/mesin - Java tidak bergantung kepada mana-mana senibina komputer. Ini kerana compiler Java menjanakan fail objek Java yang formatnya tidak bergantung kepada komputer. Kod Java yang terkompil boleh dilaksanakan pada sebarang mesin yang mempunyai sistem run-time Java.

7. Mudah alih (portable) - Ciri mudah alih Java dikuatkan lagi dengan mengetatkan takrifan bahasa primitif. Saiz jenis data primitif dan perlakuan operator aritmetik telah ditetapkan oleh Java.
Contoh :
"saiz jenis data int adalah sama sahaja pada mesin SPARC atau mesin Intel Pentium".

8.Ditafsirkan - Fail objek yang dijanakan oleh compiler Java boleh dilaksanakan pada sebarang mesin asalkan mesin itu mempunyai pentafsir dan sistem run-time Java. Pengaturcara tidak perlu menghasilkan satu versi aturcara bagi setiap platform kerana ia boleh dilaksanakan pada mana-mana platform yang mempunyai sistem run-time.

9. Berprestasi tinggi - Apabila bytecode Java ditafsirkan oleh pentafsir Java biasa, ia diterjemahkan (pada run-time) kepada kod mesin komputer yang melaksanakan aplikasi. Prestasinya tidak boleh dikategori sebagai terbaik. Untuk membaiki keadaan ini, pengkompil JIT(Just In Time compiler) diperkenalkan. Prestasi akan meningkat kerana kod natof boleh dilaksanakan terus pada perkakasan.

10. Multithreaded(multibebenang) - Aplikasi seperti pelayar web "HotJava" selalunya melibatkan perlaksanaan pelbagai tugas/aktiviti secara serentak.

11. Dinamik - Java adalah suatu bahasa yang dinamik. Sebarang kelas Java boleh dimuatkan ke dalam pentafsir Java bila-bila masa sewaktu perlaksanaannya. Pustaka kod natif juga boleh dimuatkan secara dinamik. Dengan adanya kelas Class dalam pustaka Java, maklumat mengenai suatu kelas boleh diperolehi secara dinamik pada masa larian.

Pengenalan Kepada JAVA

Pengenalan Kepada JAVA
Sejarah bahasa Java
Pada tahun 1991, Patrick Naughton, Mike Sheridan dan James Gosling mengasaskan projek Green. Ia terdiri dari 13 pengautrcara yang diberi tugas oleh Sun Microsystems untuk menjangka dan merancang arus pengkomputeran masa kana dating.
Pada tahun 1992, alat kawalan untuk hiburan-rumah berantaramuka pengguna skrin sentuh telah dihasilkan.Ia dinamakan StarSeven(*7).
StarSeven dibangunkan menggunakan satu bahasa baru yang diberi nama Oak. Kemudian ditukar kepada Java. Oleh kerana teknologi Java dibina untuk rangkaian, mereka berpendapat bahawa internet merupakan sasaran rangkaian yang paling sesuai untuk menggantikan industri TV kabel. Ia juga berupaya untuk memindahkan perlakuan dalam bentuk applet menerusi rangkaian.

Pelayar web (web browser) yang pertama iaitu Mosaic wujud pada tahun 1993 yang memudahkan penggunaan internet menerusi antaramukanya.

Dengan menggunakan teknologi Java, Gosling dan kumpulannya telah membangunkan suatu pelayar web yang diberi nama WebRunner. Kemudian namanya telah ditukar kepada HotJava apabila perisian ini dilancarkan pada tahun 1994.

Pada Mac 1995, kod sumber (source code) Java telah diagihkan kepada umum melalui Internet secara percuma untuk diuji. Ia diikuti dengan pelancaran Java Development Kit (JDK) pada bulan Mei 1995. Pada tahun 1999, JDK1.2 diberi nama rasminya iaitu Java 2 Software Development Kit (SDK) yang mengandungi bentuk jauh lebih baik dari JDK1.1

Object Oriented Programming / Pengaturcaraan Berorientasikan Objek

Pengaturcaraan Berorientasikan Objek / Object Oriented Programming
• Merekabentuk atucara sebagai satu koleksi objek yang berinteraksi sesame mereka dalam melaksanakan kefungsian aturcara itu.
• Objek boleh dilihat sebagai agen yang mneyediakan beberapa perkhidmatan tertentu untuk kilennya.
• Klien objek meminta(request) suatu objek melakukan suatu perhidmatan/tugas dengan cara menghantar mesej yang bersesuaian kepadanya.

Objek
• Merupakan unsur/elemen paling penting dalam pengaturcaraan berorientasikan objek.
• Objek adalah benda yang mempunyai keadaan(state), perlakuan(behavior) dan identity.
• Contoh:
o Kereta Honda Civic Hybrid dengan nombor pendaftaran ABC 1234
o Mesin ATM di Bangunan Sun Microsystem
o Mesin jualan minuman di Restoren Resipi Bonda.

Objek mempunyai keadaan

o Setiap objek memiliki cirri tertentu yang secara kolektif mewakilkan keadaan objek itu.
o Setiap objek mempunyai nilai
o Ciri-ciri objek tersebut dikenali sebagai atribut objek.

Objek mempunyai kelakuan
• Perlakuan objek adalah tindakbalas suatu objek apabila ia menerima suatu operasi ke atasnya.
• Terdapat 2 bentuk tindakbalas iaitu:
o Mengubah keadaan objek penerima operasi
o Menghantar operasi kepada objek lain.

Objek mempunyai identity
Setiap objek mempunyai identity sendiri. Identiti suatu objek membezakan objek itu dengan semua objek yang lain.

Kaitan antara objek dengan perlakuan objek
Kedua-duanya mempunyai kaitan yang sangat rapat.
Keadaan semasa suatu objek mewakilkan kesan kumulatif perlakuan objek itu.
Keadaan objek juga mempengaruhi perlakuannya.

Saturday, April 19, 2008

History of Java

History of Java
Java (originally called Oak, until it was discovered that another company used Oak as a trademark) was developed at Sun Microsystems in a forward-looking project to develop a new programming language. The primary design goal of Java was to provide code for programs that would run on many different hardware platforms. The second design goal was to produce robust programs-programs that would have as few bugs as possible. The third design goal was for the language to be easy to learn and use. Sine the world of computers and application development was already populated with programmers who knew C++, the syntactical model of C++ was chosen along with some characteristics of Smalltalk. The effectiveness of Java as a programming language can be illustrated by considering how Java reduces bugs.

Wednesday, April 16, 2008

Introduction : Why Java?

Java as an object-oriented language was designed from the outset to be platform independent, robust, and secure. Many of the concepts and syntax of Java are borrowed from C++, another object-oriented language. Java can be used to produce two types of programs. One type is an application, which is a standalone program that can be run by the Java interpreter. The other type is an applet, which is a mini-program that is typically built into World Wide Web pages.


Java adalah bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek yang direkabentuk agar tidak bergantung kepada rekabentuk platform, teguh dan selamat. Kebanyakan konsep dan sintaks Java dipinjam dari bahasa C++ iaitu satu lagi bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. Java boleh digunakan untuk menghasilkan 2 jenis aturcara. Jenis pertama adalah aplikasi di mana ia adalah aturcara "standalone" yang boleh dilaksanakan oleh pentafsir Java. Jenis yang kedua adalah aplet iaitu aturcara mini yang secara tipikalnya dibina ke dalam laman wweb atau World Wide Web